Nieuwe fietsen
Gebruikte fietsen
Verhuurvoorwaarden:

Artikel 1

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.


Artikel 2

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal
alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt,
aan de gehuurde fiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze
gevolg is van schuld van de huurder of van derden.
De huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de
kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen,
uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant
aan de verhuurder voldoen.


Artikel 3

Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum is de huurder
voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht,
de volle daghuur verschuldigd, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, zulks vermeerderd met een
boete van € 14,00 voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.


Artikel 4

Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd nog niet betaalde
huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde
schadevergoeding met de eventueel gestorte waarborgsom te
verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op
aanvullende schadevergoeding.


Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets,
daar deze door de verhuurder niet is verzekerd.


Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets
verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.


Artikel 7

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor
alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde fiets
aan derden is toegebracht en zal de verhuurder daarvoor vrijwaren.


Artikel 8

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde fiets aan derden in
onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Wij behouden ons het recht voor om borg te berekenen.
Legitimatie is verplicht.

 

GezelleBatavusSpartaMerdiaMulticycleAlpinaK3Loekie